본문 바로가기

전체 글2211

หน้ากาก KF94 Fresh Guard มาจากเกาหลี 100%, [한국산 마스크] แนะนำหน้ากากเกาหลี KF94 และ ระวังของปลอม!! หน้ากาก KF94 Fresh Guard มาจากเกาหลี 100% ราคา 19~22บาท ชิ้นละ‼️ ระวังของปลอม!! ตอนนี้หน้ากาก KF94 ที่ผลิตในประเทศจีน มีการจำหน่ายกันอย่างแพร่หลาย อย่าลืมตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกาหลีแท้. 1.อย่าหลงเชื่อเพราะว่าของถูก 2.ตรวจสอบความถูกต้อง ✔️หน้ากาก KF94 เป็นหน้ากากมาตรฐานของเกาหลี ที่ผลิตขึ้นเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 หน้ากากของเกาหลีมีการทดสอบการ.. 2021. 7. 15.
태국 방콕 다시 럭다운, 통행 금지 및 지역 간 이동 금지, 태국 방콕 다시 럭다운, 통행 금지 및 지역 간 이동 금지, [#조니타이-방콕 생활] 코시국 태국에 다시 돌아온 지 5개월이 흘러가고 있습니다. 도착하고 몇 달 동안은 하루 확진자는 두자리 숫자에 불과, 슬슬 풀리나 싶더니 누구도 상상하지 못했던 날이 다시 다가왔습니다. 최근에는 하루 확진자 가 9,000명 넘게 발생하는 상황입니다. 12일 오늘은 신규확진자는 8,656명이 발생했습니다. 몇 달 전이나 지금까지 야외 활동은 3~4일 정도를 제외하고 거의 하지 못하는 상황입니다. 사회적 거리두기 조치가 완화되는 듯 하면서도 또 다시 강화 되기를 반복하면서 다시 봉쇄령 ‘럭다운’이 내려졌습니다. 오늘 12일 월요일부터 코로나19 확산을 억제하기 위해 태국 정부는 방콕 등 고위험 지역 10곳에 심야 통행금지 .. 2021. 7. 12.
태국 격리생활 브이로그, 앵무새가 찾아왔습니다. 안녕하세요. 조니타이입니다. 이 포스팅은 많이 늦은감 있지만 순서대로 정리하고자 이제서야 포스팅합니다. 많은 이해부탁드립니다. 우선 어제 7월 1일부터 태국은 푸켓 샌드박스 모델을 시작으로 무격리 여행의 시작되었는데요. 어제 300명 가까운 외국인이 태국 푸켓을 찾았다고 합니다. 대부분 유럽과 아랍권에 부유층 또는 푸켓에 사랑하는 가족이 있는 여행자라고 하는데요. 이중에 한국인 1명도 인천공항을 출발해서 싱가포르 경유 그리고 푸켓에 도착했다고 합니다. 그리고 아직 태국 정부에서 발표한 120일 프로젝트 목표인 10월 전까지는 방콕을 비롯한 그외, 지역에 오시려면 격리기간을 걸쳐할 것으로 예상됩니다. 하루빨리 예전 자유롭게 여행하던 그시절의 모습으로 돌아가길 바랍니다. 아직도 백신을 맞지 않으셨다면 빨리 .. 2021. 7. 2.
태국, 10월부터 전체 개방, 관광객에 문 연다 태국, 10월부터 전체 개방, 드디어 관광객에 문 연다. 태국이 앞으로 120일안에 완전히 개방하는 방침을 드디어 발표했는데요. 앞으로 넉 달 뒤 나라 전체를 개방한다고 합니다. 어제 16일 쁘라윳 짠오차 태국 총리는 TV 연설을 통해 태국을 전면 개방해 관광객을 받아들일 수 있는 날을 정할 때가 왔으며 앞으로 120일 안에 완전히 개방하는 것을 목표로 하고 있으며 반드시 오픈을 해야만 한다고 밝혔습니다. ➡️ 태국 정부 영문 발표문 참고 이로서 백신 접종을 마친 외국인 방문객은 격리 없이 태국에 들어올 수 있게 되었으며 태국인 역시 백신 접종을 완료한 사람은 해외에 나갔다 귀국할 때 격리하지 않아도 됩니다. 앞으로 다음 달 7월 1일부터 샌드박스 모델인 푸껫섬 을 시작으로 시범 실시하게 됩니다. 태국 .. 2021. 6. 17.
태국 푸껫, 7월 1일부터 백신 접종자 격리 없이 여행 가능 [#조니타이-태국소식 ] 태국 푸껫이 드디어 백신 접종을 완료한 해외 입국객의 격리를 면제 해주는 제도를 시행합니다. 7월 1일부터 코로나19 백신 접종을 모두 완료한 해외 입국자는 푸껫으로 입국할 경우 격리 없이 푸껫 지역을 자유롭게 여행할 수 있습니다. 이 프로그램을 ‘‘푸껫 샌드박스 (Phuket Sandbox)’ 라고 하는데요. Yeah!!! 태국 정부는 우선 입국 외국인의 안전에 만전을 기하기 위해 푸껫 주민들의 70%를 대상으로 오는 7월 1일까지 코로나19 백신 예방접종을 완료하는 목표를 세우고 우선적으로 실시하고 있습니다. 이번 푸껫 샌드박스 모델은 지난 3월 26일 태국정부관광청이 제안했던 도시를 재개하기 위한 로드맵 초안으로 프라윳 총리가 주재한 경제 상황 관리 센터 (The Centr.. 2021. 5. 26.
태국 5월 1일부터 인도 > 태국 국경 폐쇄 *주인도 뉴델리 태국 대사관 공지사항. 태국은 5월 1일부터 태국인을 제외한 인도 여행객들에게 국경을 폐쇄한다고 뉴 델리 주재 태국 대사관이 오늘 발표했습니다. 대사관은 추후 공지가 있을 때까지 외국인에게 입국 증명서 (COE)를 발행하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 태국국적자만 인도에서 입국할 수 있으며 입국하기 위해 외국인에게 발급했던 모든 입국 증명서 (COE)는 일시 중단됩니다. 한편 24일 기준 인도의 코로나19 일일 신규 확진자 수는 34만 6786명, 사망자는 2624명으로 집계되고 있습니다. 사흘 새 누적 확진자 수가 100만 명에 이르는 상황입니다. -조니타이 태국여행- 2021. 4. 27.